ارزیابی تحقیقاتی تعامل انسان و کامپیوتر در سیستم های اطلاعاتی مدیریت

ارزیابی تحقیقاتی تعامل انسان و کامپیوتر در سیستم های اطلاعاتی مدیریت

ارزیابی تحقیقاتی تعامل انسان و کامپیوتر در سیستم های اطلاعاتی مدیریت

چکیده

          به عنوان یک زیر شاخه ی در حال ظهور، سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) و تعامل انسان وکامپیوتر   (HCI) یا عوامل انسانی که در سیستم های اطلاعاتی مدیریت با یکدیگر در ارتباط اند به شیوه هایی که انسانها با اطلاعات ، تکنولوژی ها و کار ها خصوصا در تجارت ،مدیریت ،سازماندهی وموضوعات فرهنگی که انسانها برخورد دارند ، مطالعه میشوند.

تا به امروز تعداد کمی از اطلاعات یا مطالعات موجود را ترکیب و بررسی کرده اند، تصاویری از HCI  که شاخه ای از MIS است وجود دارد.این مقاله در ابتدا چارچوبی از موضوعات HCI و مفاهیمش را فراهم میکند، سپس ارزیابی یک نمونه منتشر شده HCI  را دردو قسمت مجله مهم سیستم اطلاعاتی مدیریت گزارش میکند.

این دو مجله مدیریت عبارتند از اطلاعات مدیریت ماهانه و تحقیق سیستم های اطلاعاتی. بیش از یک دوره 13 ساله موضوعات مهمی که مطالعه شدند،تحقیقات مهم و شیوه های تحقیق که به کار رفته است را شناسایی میکنند.الگوی تحقیقی که انتشار پیدا کرده است بیانگر این است که احتیاجات تحقیقات آینده،کوشش هایی را در این زیر شاخه ی مدیریت به دنبال خواهد داشت. نتایج نشان میدهند که علاقه ی محققین در  این زیر شاخه (در شاخه ی سیستم های اطلاعاتی مدیریت) و دیگررشته های مرتبط برای تحقیقات آینده،همکاری ها و انتشارات واقعا مورد نیاز است.

17 صفحه

فرمت ورد