الزامات کیفر خواست

الزامات کیفر خواست

الزامات کیفر خواست

چکیده

كيفرخواست همان ادعا نامه دادستان است كه پس از پايان تحقيقات مقدماتي در خصوص متهم صادر مي‌شود در واقع دادستان در كيفر خواست مدعي است، فردي يا افرادي به عنوان مباشر، شريك يا معاون؛ مرتكب فعل يا ترك فعلي شده‌ يا در آن معاونت داشته‌اند و از دادگاه  رخواست مجازات آن‌ها را دارد.  بعضي از حقوقدانان آنرا چنين تعريف مي‌كنند: تقاضاي دادسرا از محكمۀ جزا براي تعيين مجازات و يا اقدامات تأميني و تربيتي دربارۀ متهم، كيفرخواست ناميده مي‌شود.

واژگان کلیدی : کیفر ، متهم ، دادسرا ، کیفر خواست ، مندرجات کیفرخواست

 

63 صفحه

فرمت ورد